උසස් හා නව තාක්‍ෂණ ව්‍යවසාය

අවුරුදු 10+ නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද

page_head_bg

කාබන් සමඟ නයිට්‍රජන් පිරිසිදු කිරීමේ උපකරණ